Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Be-Epique.com, Sophie Van Landeghem met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0790.655.908 (Epique”), heeft als hoofdactiviteit de verkoop van paardenuitrusting en ruitersportartikelen. 

Huidige algemene voorwaarden (hierna AV”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen afgesloten door Epique met een Klant (hierna Klant”). De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De AV worden gecommuniceerd aan elke Klant die een bestelling plaatst alvorens een unieke koopovereenkomst wordt gesloten. Epique behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door Epique.

Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Klant wanneer deze een eerste bestelling plaatst. 

De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door Epique. Wanneer Epique beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van de AV in hun totaliteit tot gevolg.

 

2. Bestellingen

Elke bestelling geplaatst door de Klant maakt een onherroepelijke intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door Epique kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. Epique kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:

 • Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij Epique zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging;
 • Een bestelling door de Klant wordt geannuleerd onder betaling van een boete van 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Klant, onder voorbehoud van het recht van Epique om een hoger bedrag te vorderen indien de door Epique geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Epique wordt gemeld op het e-mailadres: sophie@be-epique.com

Door Epique goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan Epique aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Klant. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Epique en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Klant vallen.

Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling. 

 

3. Levering en risico

De orderbevestiging opgesteld door Epique kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze streefdatum is louter indicatief en informatief. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Klant, dan wel tot weigering van de betaling van de geleverde goederen, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling.

Het risico voor verlies en schade aan de goederen wordt overgedragen op de Klant vanaf de levering. 

De levering vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats Ex Works op het adres van de zetel van Epique. De kosten en risicos van transport vallen ten laste van de Klant. Epique draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van het transport, de diefstal, vernieling of welk ander risico dan ook, zelfs wanneer de transporteur door Epique werd gekozen. In geval van schade van welke aard ook ontstaan tijdens het transport, heeft de Klant geen verhaal tegen Epique en dient de Klant verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder of zijn verzekeraar.

Het laden van de goederen gebeurt door de Klant en op zijn risico. De Klant is aansprakelijk voor alle schade tijdens of na de levering. 

De Klant die weigert de bestelde goederen af te halen betaalt een stockagevergoeding van 25 EUR netto per dag na de 15dedag van de datum van initiële levering. Alle risicos inzake brand, diefstal of eender welke beschadiging zijn ten laste van de Klant vanaf de datum van initiële levering. Ingeval de Klant de bestelde goederen weigert af te halen op datum van de initiële levering, zal de koopprijs door Epique onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de datum van initiële levering. De Klant kan de goederen daarna pas in ontvangst nemen als hij zowel de integrale koopprijs, de verschuldigde stockagevergoeding en eventuele nalatigheidsintrest en schadevergoeding zal hebben betaald aan Epique.

Epique is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Epique is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

4. Klachten

Het komt toe aan de Klant om de geleverde goederen te controleren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. 

De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan Epique te worden geformuleerd binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, vergezeld van fotos die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. 

Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Klant ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Klant. De opmerkingen geformuleerd door de Klant laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. 

Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de Klant meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de fotos ter bewijs binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de Klant geen enkele non-conformiteit of zichtbaar gebrek ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit of zichtbaar gebrek inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Epique wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt. 

 

5. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebreken wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Klant alvorens ingebruikname (Verborgen gebreken”). Epique vrijwaart de Klant voor Verborgen gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

 • De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Klant;
 • De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Epique zijn verkocht;
 • De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
 • De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Klant;
 • De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de Klant wordt overhandigd;
 • De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
 • De garantie dekt geen door de Klant gewenst prestatieniveau;
 • Het verborgen gebrek wordt aan Epique ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met fotos die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Epique te vervallen.
 • In geval van openstaande schulden van de Klant is het aan Epique steeds toegelaten herstellingen en/of vervangingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden. 

 

6. Terugzenden

Elke Klant heeft het recht om een overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van motieven te herroepen bij een verkoop op afstand.
Deze herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de Klant de aangekochte goederen in ontvangst heeft genomen. In het geval zich op het herroepingsrecht beroept, dient hij binnen de 14 dagen nadat het herroepingsrecht werd ingeroepen, de goederen terug te bezorgen.
Na ontvangst van de terugbezorgde goederen, zullen de ontvangen betalingen voor de betrokken goederen worden gerestitueerd. Deze herroeping dient schriftelijk te gebeuren.

De Klant kan evenwel geen beroep doen dit herroepingsrecht indien de betrokken goederen werden geproduceerd en afgestemd op de persoonlijke wensen van de Klant.

Als u gebruikmaakt van uw recht om uw bestelling te herroepen, komen de verzendkosten altijd voor rekening van de Klant. Kies een verzendoptie en geef het pakketje af bij het dichtstbijzijnde postpunt.

Geretourneerde producten dienen in ongewijzigde en ongebruikte staat te worden geretourneerd. Dat betekent dat labels, klittenbandsluitingen en plastic beschermingsmateriaal in dezelfde staat moeten verkeren als bij levering van het product. Voor een goedgekeurde retourzending dienen alle producten in de originele verpakking en op dezelfde manier te worden geretourneerd als ze zijn ontvangen.

Als het retourproduct niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en bijvoorbeeld beschadigd is of voorzien is van vuil of haren of een kapot label, heeft Epique het recht om kosten in rekening te brengen voor het beschadigde product. 

Deze kosten kunnen oplopen tot 100% van de waarde van het product als het product niet meer verkoopbaar is. Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort minus de kosten voor het beschadigde product.

De Klant ontvangt de betaling retour zodra de retourzending is ontvangen en gecontroleerd. De Klant ontvangt het bedrag van de geretourneerde producten retour. De verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling worden niet vergoed.

 Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Epique en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan kan de Klant slechts de terugbetaling vragen van de goederen die niet conform waren, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 De Klant dient rekening te houden dat leder een natuurproduct is. Verschillen in structuur en uiterlijk van lederen producten worden niet als een gebrek beschouwd en zijn dan ook geen geldige reden om een product te retourneren of een klacht in te dienen.

 7. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Klant zoals voorzien onder artikel 2. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door Epique bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Klant. Geen enkel document voorgelegd door de Klant kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven exclusief leveringskosten en verpakkingskosten. 

Epique kan in geval van een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Klant na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal goederen terug te trekken, dan behoudt Epique zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.

 

8. Betaling

Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan Epique, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien Epique redelijke vermoedens heeft dat de Klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Klant in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Epique of andere, dan is Epique gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

In geval van weigering van de Klant van voormelde voorwaarden opgesteld door Epique zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is Epique gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de levering daarvan te weigeren zonder dat de Klant dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding. 

 

9. Laattijdige / niet - betaling

Bij een betalingsgebrek zal er automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele vergoedende intrest van 1 % per maand verschuldigd zijn op de hoofdsom vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

Daarenboven zal bij een betalingsgebrek een contractueel vastgelegde schadeloosstelling opeisbaar worden, begroot op 10% op de hoofdsom van de factuur, met een minimumbedrag van 150 euro, als vergoeding van de op dat ogenblik geleden schade, als vaststaande aanvaard door de Klant, ingevolge desorganisatie van de liquiditeiten, administratiekosten, lasten van de invordering, en over het algemeen bedrijfseconomische moeilijkheden ingevolge dit betalingsgebrek, onverminderd het recht van Epique om een hogere schadevergoeding te eisen, indien de werkelijk geleden schade het aldus bepaalde forfait overtreft.

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Epique tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. 

Dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W. 

11. Overmacht

In geval van overmacht is Epique niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Epique is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

In dergelijke omstandigheden zal Epique de Klant informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Ingeval van definitieve overmacht, zal de overeenkomst ontbonden worden, zonder enig recht op schadevergoeding van de Klant.

12. Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

13. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Epique rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Epique worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Epique en de Klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Elk geschil tussen Epique en de Klant zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechtbanken van Antwerpen. 

Terug naar blog